OM OSS


Heavenly har idag ett brett utbud av konfektyr baserat på mandel, lakrits, marsipan och vingummi - alla med olika himmelska smakkombinationer. Perfekt för stunder när man vill ha lite extra lyx i tillvaron!


Henrik Schöttinger är andra generationen i familjeföretaget Schöttinger. Kärleken till mandlar, choklad och sötsaker har alltid varit stor och en självklarhet i utvecklingen av företaget sedan 90-talet. Henriks brinnande intresse för högkvalitativa råvaror och unika smakkombinationer födde år 2016 Heavenly by Schöttinger - ett varumärke för finsmakaren!


Vi börjar från början. Hur började resan kring Heavenly?

- Jag ville förnya mandeln och lyfta den till en modernare produkt för framtiden. Eftersom vi inom företaget har arbetat med mandeln i många produktformer, ville jag tilltala en yngre och bredare målgrupp. Min dröm var att göra det bästa med råvaran utan att snåla med ingredienserna. Jag ville toppa smaken och göra det till en upplevelse att äta mandlar. När man kombinerar mandeln med kvalitetschoklad blir det en fantastisk smak. Efter många år på konfektyrmarknaden var jag redan från början övertygad om att vi kunde få fram smaker som skulle kunna ge marknaden en helt ny typ av produkt.


Vad gör Heavenly till en skandinavisk delikatess?

- I Skandinavien är mandeln en exklusiv råvara. Av mandeln produceras också mandelmassa som är en stor delikatess i Sverige inom bakning. Utöver det är både lakrits och vingummi mycket populära sötsaker. Med dessa råvaror ville vi därför ta fram 100 % svenskproducerade produkter med rena smaker och kvalitetschoklad. 


Vad betyder kvalitetskonfektyr för den svenska kulturen?

- I Sverige äter vi mest godis i hela världen. Vi har en extremt stor bredd på råvaror där det handlar om hög kvantitet till lågt pris. Detta beror såklart på Sveriges stora konsumtion av konfektyr. Men det finns också en målgrupp som har krav på choklad och delikatesser. Det är just dom vi producerar produkter till. Praliner som ger en känsla av lyx - något utöver det vanliga. Vi vill vara på toppen av berget och föra in de äkta råvarorna på marknaden!


Vad skiljer en Heavenly produkt från annan choklad?

- Våra Heavenly praliner är ett rent hantverk. Varje batch är unik, de ser inte alltid exakt likadana ut, vilket också är charmen. Vi jobbar bara med en äkta choklad med hög kakaohalt, allt hämtat från chokladens hemland Belgien. Målet var redan från början att produkten ska vara exklusiv i både smak och förpackning. Våra burkar med guld- eller silver lock ska göra att produkten förhöjer alla tillfällen. 


Berätta hur råvarorna väljs ut.

- Jag väljer en suprime mandel direkt från odlaren i Kalifornien. De har absolut bäst smak och form. Mandeln torrostas sedan på plats hos oss i Sverige för att få fram den perfekta nötigheten, sedan går nöten direkt in i drageringstunnan i vår fabrik. Det är viktigt att allt hålls färskt genom hela processen. Smaksättningarna tar vi från frystorkad frukt, vilket innebär att det är 100% naturliga smaker. Dessa aromer tillsätter vi under hela produktionstiden för att få maximal smak. Vi använder aldrig någon utfyllnad eller extra socker för att dryga ut produkten.


Hur tas produkterna fram?

- För att förstå vilket hantverk en Heavenly produkt är så tar 50 kg nötter 6 timmar att dragera till en färdig produkt. Innan vi går igång och tillverkar nya smaker ligger det mycket funderingar bakom varje beslut. Vi vill vara väldigt lyhörda på vad marknaden efterfrågar. För mig är det viktigt att hela tiden resa runt om i världen och kunna förverkliga mina intryck till något som utvecklar det egna varumärket. En idé kan jag ofta låta gro i ett och ett halvt år.


Vilken kund riktas produkterna till?

- De som är livsnjutare, älskar delikatesser och vill unna sig något gott utöver det vanliga. Man ska gilla smakexplosioner helt enkelt! Dessutom har inga av våra produkter gelatin eller e-nummer, vilket gör att det tilltalar en målgrupp som vill ha kvalitet. 


Vad har ni för miljöpolicy?

- Vi vill vara ett hållbart företag för hela Skandinavien. Vi kommer satsa mer och mer på miljöanpassade förpackningar. Det är ett viktigt mål för oss 2019 att alla kartonger och etiketter ska bli miljömärkta/certifierade. Jag vill även ta fram ett ekologiskt sortiment inför våren 2020. Till de produkterna kommer det bli andra förpackningar, men det kommer fortsätta vara lika lyxigt.


Hur utvecklas produkterna för framtiden?

- Jag vill utveckla fler spännande baser, nya ”kärnor” som ska drageras. Jag vill också få in ännu fler naturliga ingredienser. Många av de nya produkterna kommer bli ”limited editions” för att inte ha ett allt för stort bassortiment. Vi vill däremot utveckla och anpassa Heavenlys produkter  för nya marknader i hela världen. Vi vill sätta våra skandinaviska praliner på kartan. Målet är förstås att aldrig ha fler än 20 unika produkter - utan göra en ny twist! 


______________________________________

IN ENGLISH

Henrik Schöttinger is the second generation of the family company Schöttinger group. There has always been a great love for almonds, chocolate and sweets and has permeated the development of the company since 1992. In 2016, Henrik found a chance to combine his great passion for unique flavor combinations and high quality products and the result became Heavenly by Schöttinger - a brand for the connoisseur of taste!


Let ́s start from the beginning. How did the journey of Heavenly begin?

- I wanted to refine the more classic flavors with almonds and turn it in to a more modern product with unique flavors also suitable for the next generation. We have worked with almonds in many forms within the company and I wanted to address a more younger and wider target group. My vision was to make the best product with the finest ingredients, wrapped in a generous way. I wanted to elevate the taste and make it an experience to eat almond treats. Just by combining almonds with quality chocolate makes a fantastic taste of course. But after many years in the confectionery market I was convinced early on that we could produce flavors that could add a whole new type of products to the market.


What makes Heavenly a Scandinavian delicacy?

- In Scandinavia, the almond is an exclusive product. Almonds are also a big ingredient in almond paste and marzipan which is a great delicacy in Sweden. Also liquorice and wine gum is very popular sweets as well. By using these four base ingredients we wanted to make a 100% Swedish-produced products with pure flavors in combination with high quality chocolate.


What does quality confectionery mean for Swedish culture?

- In Sweden we eat candy from all over the world. We have an extremely wide range of confectionary with high quantity and low prices. This of course is an result of our large consumption of confectionery within the country. There is also a growing target group that has requirements for fine chocolate and delicacies – and these are the target group we want to introduce our heavenly assortment to. Pralines that gives a sense of luxury - something beyond the usual. We want to be at the top of the mountain and bring the genuine flavors to the market!


What separates Heavenly products from other chocolates?

- Our Heavenly chocolates are pure handcraft. Each batch is unique, they do not always look exactly the same, which is also the charm. We only work with high quality chocolate containing high cocoa content, all taken from the chocolate country of Belgium. Even from the beginning, the goal was to make exclusive products, both in taste and packaging. The packaging should always give you the same heavenly feeling as when you eat our product. 


Tell us about how the ingredients are selected?

- I choose a supreme almond directly from the plantations in California. The almonds there has absolutely the best taste and form. When they arrive at our factory in Sweden we start the process by put them in the oven give them that perfect roast and nutty taste. Then the nut goes directly into the copper barrels to begin the coating process. It is important that everything is kept fresh throughout the process. We take the seasonings from freeze-dried fruit, which means that it´s 100% natural flavors. We will add these aromas throughout the production period to get the maximum flavor. We never use any padding or extra sugar to pour out the product.


How are the products presented?

- To give a better understanding for the true handcraft of a Heavenly product, we extract 50 kg of nuts in 6 hours to make the finished product. We carefully select and manufacture new flavors at the same time as we want to be very responsive to what the market demands. -  It´s important for me to constantly travel around the world to be able to realize my impressions from new surroundings which is something that develops our brand even further. I can often get an idea which I keep perfecting, sometimes for more than a year before it´s released as a finished product.


Which customer are the products targeted for?

- Those who are enjoying life, love delicacies and want to indulge in something good out of the ordinary. You crave flavor combinations and taste explosions that´s unique! Also, none of our products includes gelatin, which also appeals to our target group that wants high quality.


What do you have for environmental policy?

- We want to be a modern, Swedish and sustainable company. We will invest more and more in environmental friendly packaging. It is an important goal for us and in 2019-2020 that all of our cartons and labels must be eco-friendly / certified. I also want to produce an organic range of Heavenly products in spring of 2020. We will differentiate packaging for these products, but it will remain the same luxurious feeling as the rest of our assortment.


How will you develop your future products?

- I want to develop new exciting bases, new "cores" will be added. I also want to continue to develop more natural products such as macadamia nuts combined with a new pallet of flavors. Many of the new products will be "limited editions" since we don´t want to have an overly large base range. However, we want to keep develop and adapt Heavenly's products for new markets worldwide. We want to put our Scandinavian chocolate treats on the map!

Följ oss på Instagram

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.